رفتن به مطلب
برنامه نویسی من

Mostafa

مدیر سایت
 • تعداد ارسال ها

  2,718
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • روز های برد

  10

تمامی مطالب نوشته شده توسط Mostafa

 1. Mostafa

  آموزش متد pop در پایتون

  pop عنصر موجود در فهرست مشخص شده را از لیست حذف می کند. این عنصر ظاهر شده را برمی گرداند. نحو و امضا در زیر شرح داده شده است. مثال : # Python list pop() Method # Creating a list list = ['1','2','3'] for l in list: # Iterating list print(l) list.pop(2) print("After poping:") for l in list: # Iterating list print(l) Output: 1 2 3 After poping: 1 2
 2. Mostafa

  آموزش متد index در پایتون

  متد index شاخص عنصر عبور داده شده را برمی گرداند. این روش یک آرگومان می گیرد و شاخص آن را برمی گرداند. اگر این عنصر وجود نداشته باشد ، ValueError را افزایش می دهد. اگر لیست حاوی عناصر تکراری باشد ، فهرست عنصر رخ داده اول را برمی گرداند. این متد دو پارامتر اختیاری دیگر را برای شروع و پایان می گیرد که برای جستجوی فهرست در یک حد محدود استفاده می شود. مثال : # Python list index() Method # Creating a list apple = ['a','p','p','l','e'] # Method calling index = apple.index('p') # Displaying result print("Index of p :",index) Output: Index of p : 1
 3. Mostafa

  آموزش متد insert(i,x) در پایتون

  متد insert عنصر را در فهرست مشخص شده در لیست وارد می کند. اولین استدلال شاخص عنصری است که قبل از آن عنصر درج می شود. مثال : # Python list insert() Method # Creating a list list = ['1','2','3'] for l in list: # Iterating list print(l) list.insert(3,4) print("After extending:") for l in list: # Iterating list print(l) Output: 1 2 3 After extending: 1 2 3 4
 4. Mostafa

  آموزش متد extend در پایتون

  متد Python با افزودن همه موارد از قسمت قابل تکرار لیست را گسترش می دهد. تکرار شونده می تواند یک لیست ، Tuple یا یک مجموعه باشد. مثالها در زیر شرح داده شده است. # Python list extend() Method # Creating a list list = ['1','2','3'] for l in list: # Iterating list print(l) list.extend('4') print("After extending:") for l in list: # Iterating list print(l) Output: 1 2 3 After extending: 1 2 3 4
 5. Mostafa

  آموزش متد count در پایتون

  روش count تعداد دفعات حضور عنصر در لیست را برمی گرداند. اگر عنصر در لیست وجود نداشته باشد ، 0 را برمی گرداند. مثالها و نحو در زیر شرح داده شده است. # Python list count() Method # Creating a list apple = ['a','p','p','l','e'] # Method calling count = apple.count('p') # Displaying result print("count of p :",count) Output: count of p : 2
 6. Mostafa

  آموزش متد copy در پایتون

  متد copy لیست را کپی می کند و لیست کپی شده را برمی گرداند. هیچ پارامتری را نمی گیرد و لیستی را برمی گرداند. امضای روش و مثالها در زیر آورده شده است. # Python list copy() Method # Creating a list evenlist = [6,8,2,4] # int list copylist = [] # Calling Method copylist = evenlist.copy() # Displaying result print("Original list:",evenlist) print("Copy list:",copylist) Output: Original list: [6, 8, 2, 4] Copy list: [6, 8, 2, 4]
 7. Mostafa

  آموزش متد clear در پایتون

  روش clear همه عناصر را از لیست حذف می کند. این لیست را کاملا پاک می کند و هیچ چیز بر نمی گرداند. به هیچ پارامتری نیاز ندارد و اگر لیست از قبل خالی باشد ، هیچ استثنائی بر نمی گرداند. نحو و مثالها در زیر شرح داده شده است. # Python list clear() Method # Creating a list list = ['1','2','3'] for l in list: # Iterating list print(l) list.clear() print("After clearing:") for l in list: # Iterating list print(l) Output: 1 2 3 After clearing:
 8. Mostafa

  آموزش متد append در پایتون

  متد append یک مورد را به انتهای لیست اضافه می کند. با اصلاح لیست عنصری را ضمیمه می کند. این روش خودش بر نمی گردد. این مورد همچنین می تواند یک لیست یا فرهنگ لغت باشد که یک لیست تو در تو ایجاد می کند. روش شرح زیر است. # Python list append() Method # Creating a list list = ['1','2','3'] for l in list: # Iterating list print(l) # Appending element to the list list.append(4) print("List after appending element : ",list) # Displaying list Output: 1 2 3 List after appending element : ['1', '2', '3', 4]
 9. Mostafa

  آموزش متد list در پایتون

  لیست ها در پایتون به وسیله براکت ها [] نوشته می شوند. تعریف لیست در پایتون به شکل زیر است: thislist = ["apple", "banana", "cherry"] print(thislist) خروجی: C:\Users\My Name>python demo_list.py [‘apple’, ‘banana’, ‘cherry’]
 10. Mostafa

  آموزش متد oct در پایتون

  از تابع oct پایتون برای بدست آوردن مقدار مبنای هشت عدد صحیح استفاده می شود. این روش یک آرگومان می گیرد و یک عدد صحیح را که به یک رشته هشت عددی تبدیل شده است ، برمی گرداند. اگر نوع آرگومان غیر از یک عدد صحیح باشد ، این یک نوع TypeError خطا ایجاد می کند. مثال : # Python oct() function example # Calling function val = oct(10) # Displaying result print("Octal value of 10:",val) Output: Octal value of 10: 0o12
 11. Mostafa

  آموزش متد isinstance در پایتون

  تابع isinstance برای بررسی اینکه آیا شی given داده شده نمونه ای از آن کلاس است استفاده می شود. اگر شی object مربوط به کلاس باشد ، True را برمی گرداند. در غیر این صورت False را برمی گرداند. اگر کلاس زیر کلاس باشد نیز درست برمی گردد. تابع isinstance دو آرگومان object و classinfo می گیرد و True یا False را برمی گرداند. امضای تابع در زیر آورده شده است. مثال : # Python isinstance() function example class Student: id = 101 name = "John" def __init__(self, id, name): self.id=id self.name=name student = Student(1010,"John") lst = [12,34,5,6,767] # Calling function print(isinstance(student, Student)) # isinstance of Student class print(isinstance(lst, Student)) Output: True False # Python isinstance() function example # Declaring variables val = 10 lst = [12,34,5,6,767] name = "Mohan" # Calling function print(isinstance(val, int)) # isinstance of int class print(isinstance(lst, list)) # True print(isinstance(name, str)) # True print(isinstance(val, list)) # False Output: True True True False
 12. Mostafa

  آموزش متد int در پایتون

  از تابع int برای بدست آوردن مقدار عدد صحیح استفاده می شود. این عبارت را به یک عدد صحیح تبدیل می کند. اگر آرگومان یک نقطه شناور باشد ، تبدیل عدد را کوتاه می کند. اگر آرگومان خارج از محدوده عدد صحیح باشد ، این عدد را به نوع طولانی تبدیل می کند. اگر عدد یک عدد نباشد یا مبنایی داده شود ، شماره باید یک رشته باشد. مثال : # Python int() function example # Calling function val = int(10) # integer value val2 = int(10.52) # float value val3 = int('10') # string value # Displaying result print("integer values :",val, val2, val3) Output: integer values : 10 10 10
 13. Mostafa

  آموزش متد input در پایتون

  از تابع input برای گرفتن ورودی از کاربر استفاده می شود. ورودی کاربر را وارد می کند و یک خط را می خواند. پس از خواندن داده ها ، آنها را به رشته تبدیل می کند و آن را برمی گرداند. اگر EOF خوانده شود خطایی را ایجاد می کند. مثال : # Python input() function example # Calling function val = input("Enter an integer: ") # Displaying result val = int(val) # casting into string sqr = (val*val) # getting square print("Square of the value:",sqr) Output: Enter an integer: 12 Square of the value: 144
 14. Mostafa

  آموزش متد next در پایتون

  از تابع next برای واکشی مورد بعدی از مجموعه استفاده می شود. دو آرگومان یک تکرار کننده و یک مقدار پیش فرض می گیرد و یک عنصر را برمی گرداند. این روش تکرار کننده را فراخوانی می کند و اگر موردی وجود نداشته باشد خطایی ایجاد می کند. برای جلوگیری از خطا ، می توانیم مقدار پیش فرض را تنظیم کنیم. امضای تابع در زیر آورده شده است. مثال : # Python next() function example number = iter([256, 32, 82]) # Creating iterator # Calling function item = next(number) # Displaying result print(item) # second item item = next(number) print(item) # third item item = next(number) print(item) Output: 256 32 82 # Python next() function example number = iter([256, 32, 82]) # Creating iterator # Calling function item = next(number) # Displaying result print(item) # second item item = next(number) print(item) # third item item = next(number) print(item) # fourth item item = next(number) # error, no item is present print(item) Output: Traceback (most recent call last): File "source_file.py", line 14, in item = next(number) StopIteration 256 32 82 # Python next() function example number = iter([256, "mypgr", 82,]) # Creating iterator # Calling function item = next(number) # Displaying result print(item) # second item item = next(number) print(item) # third item item = next(number) print(item) # fourth item item = next(number, "No item is present") # error, no item is present print(item) Output: 256 mypgr 82 No item is present # Python next() function example number = iter([256, "mypgr", 82,]) # Creating iterator # Calling function item = next(number) # Displaying result print(item) # second item item = next(number) print(item) # third item item = next(number) print(item) # fourth item item = next(number, "No item is left") # no error due to default value print(item) Output: 256 mypgr 82 No item is left
 15. Mostafa

  آموزش متد sorted در پایتون

  از تابع sorted برای مرتب سازی عناصر استفاده می شود. به طور پیش فرض ، عناصر را به ترتیب صعودی مرتب می کند اما می تواند به صورت نزولی نیز مرتب شود. چهار آرگومان طول می کشد و مجموعه را به ترتیب مرتب برمی گرداند. در مورد فرهنگ لغت ، فقط کلیدها را مرتب می کند نه مقادیر. امضای تابع در زیر آورده شده است. مثال : # Python sorted() function example str = "mypgr" # declaring string # Calling function sorted1 = sorted(str) # sorting string # Displaying result print(sorted1) Output: ['G','M','P','R','Y'] # Python sorted() function example li = [2003,56,98,659,622,1002,3652] tupl = (232,2500,3698,5264,2578,21) dic = {3: 'Three',4:'Four',1:'One',2:'Two'} # Calling function lisorted = sorted(li) # sorting list tupsorted = sorted(tupl) # tuple dicsorted = sorted(dic) # dictionary # Displaying result print(lisorted) print(tupsorted) print(dicsorted) Output: [56, 98, 622, 659, 1002, 2003, 3652] [21, 232, 2500, 2578, 3698, 5264] [1, 2, 3, 4] # Python sorted() function example li = [2003,56,98,659,622,1002,3652] # Calling function lisorted = sorted(li, reverse = True) # Sorting list in descending order # Displaying result print(lisorted) Output: [3652, 2003, 1002, 659, 622, 98, 56] # Python sorted() function example li = [(2,15),(3,5),(65,5),(8,5)] # Calling function lisorted = sorted(li, key=lambda x: sum(x)) # Sorting list by getting sum of tuples # Displaying result print(lisorted) Output: [(3, 5), (8, 5), (2, 15), (65, 5)]
 16. Mostafa

  آموزش متد slice در پایتون

  از تابع slice برای بدست آوردن برش عناصر از مجموعه عناصر استفاده می شود. پایتون دو عملکرد قطعه بیش از حد را فراهم می کند. تابع اول یک آرگومان واحد می گیرد در حالی که تابع دوم سه آرگومان می گیرد و یک شی تکه برمی گرداند. از این شی برش می توان برای به دست آوردن زیر مجموعه ای از مجموعه استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر می خواهیم دو عنصر اول را از لیست ده عنصر دریافت کنیم ، در اینجا می توان از برش استفاده کرد. امضای این عملکرد در زیر آورده شده است. مثال : # Python slice() function example # Calling function result = slice(5) # returns slice object result2 = slice(0,5,3) # returns slice object # Displaying result print(result) print(result2) Output: slice(None, 5, None) slice(0, 5, 3) # Python slice() function example # Calling function str1 = "Javatpoint" slic = slice(0,10,3) # returns slice object slic2 = slice(-1,0,-3) # returns slice object # We can use this slice object to get elements str2 = str1[slic] str3 = str1[slic2] # returns elements in reverse order # Displaying result print(str2) print(str3) Output: Jaot toa # Python slice() function example # Calling function tup = (45,68,955,1214,41,558,636,66) slic = slice(0,10,3) # returns slice object slic2 = slice(-1,0,-3) # returns slice object # We can use this slice object to get elements str2 = tup[slic] str3 = tup[slic2] # returns elements in reverse order # Displaying result print(str2) print(str3) Output: (45, 1214, 636) (66, 41, 68) # Python slice() function example # Calling function tup = (45,68,955,1214,41,558,636,66) slic = slice(0,10,3) # returns slice object slic2 = tup[0:10:3] # fetch the same elements # We can use this slice object to get elements str2 = tup[slic] # Displaying result print(str2) print(slic2) Output: (45, 1214, 636) (45, 1214, 636)
 17. Mostafa

  آموزش متد setattr در پایتون

  از تابع setthtr برای تعیین مقدار به صفت شی استفاده می شود. این به سه آرگومان یک شی ، یک رشته و یک مقدار دلخواه نیاز دارد و هیچ کدام را بر نمی گرداند. وقتی می خواهیم یک ویژگی جدید به یک شی اضافه کنیم و مقدار آن را تعیین کنیم مفید است. امضای تابع در زیر آورده شده است. پارامتر ها : object: این یک شی است که اجازه می دهد صفات آن تغییر کند. name : نام یک صفت. مثال : class Student: id = 0 name = "" def __init__(self, id, name): self.id = id self.name = name student = Student(102,"Sohan") print(student.id) print(student.name) #print(student.email) product error setattr(student, 'email','mr.mostafa.shiraali@gmail.com') # adding new attribute print(student.email) Output: 102 Sohan mr.mostafa.shiraali@gmail.com class Student: id = 0 name = "" def __init__(self, id, name): self.id = id self.name = name student = Student(102,"Sohan") print(student.id) print(student.name) setattr(student, 'email',None) # adding new attribute having None print(student.email) Output: 102 Sohan None class Student: id = 0 name = "" def __init__(self, id, name): self.id = id self.name = name student = Student(102,"Sohan") print(student.id) print(student.name) setattr(student, 'email',None) # adding new attribute having None student.email = "mr.mostafa.shiraali@gmail.com" # Assigning new value print(student.email) Output: 102 Sohan mr.mostafa.shiraali@gmail.com
 18. Mostafa

  آموزش متد id در پایتون

  متد id در پایتون شناسه یک شی را برمی گرداند. این یک عدد صحیح است که تضمین شده منحصر به فرد است. این تابع یک آرگومان را یک شی می گیرد و یک عدد صحیح منحصر به فرد را که نشان دهنده هویت است برمی گرداند. دو شی با طول عمر غیر همپوشانی ممکن است دارای مقدار id یکسانی باشند. مثال : # Python id() function example # Calling function val = id("Javatpoint") # string object val2 = id(1200) # integer object val3 = id([25,336,95,236,92,3225]) # List object # Displaying result print(val) print(val2) print(val3) Output: 139963782059696 139963805666864 139963781994504 # Python id() function example class Student: def __init__(self, id, name): self.id = id self.name = name student = Student(101,"Mohan") print(student.id) print(student.name) # Calling function val = id(student) # student class object # Displaying result print("Object id:",val) Output: 101 Mohan Object id: 140157155861392 # Python id() function example l1 = [1,2,3,4] l2 = [1,2,3,4] l3 = [3,5,6,7] # Calling function id1 = id(l1) id2 = id(l2) id3 = id(l3) # Displaying result print((l1==l2),(l1==l3)) # Objects with the same values can have different ids print((id1==id2),(id1==id3)) # l1 and l2 returns True, while id1 and id2 returns False Output: True False False False
 19. Mostafa

  آموزش متد hex در پایتون

  از تابع hex برای تولید مقدار hex یک استدلال عدد صحیح استفاده می شود. این یک تابع عدد صحیح را می گیرد و یک عدد صحیح را که به یک رشته هگزا دسیمال تبدیل شده است ، برمی گرداند. در این صورت ، می خواهیم مقدار هگزادسیمال float بدست آوریم سپس از تابع float.hex استفاده کنیم. . مثال : # Python hex() function example # Calling function result = hex(1) # integer value result2 = hex(342) # Displaying result print(result) print(result2) Output: 0x1 0x156 # Python hex() function example # Calling function result = hex(1.5) # float value # Displaying result print(result) Output: TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer # Python hex() function example # Calling function result = float.hex(1.5) # float value result2 = float.hex(-238.15) # float value # Displaying result print(result) print(result2) Output: 0x1.8000000000000p+0 -0x1.dc4cccccccccdp+7
 20. تلگرام که همچنان پس از فیلترینگ یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها میان ایرانیان است، به تازگی ویژگی قرار دادن هایپرلینک در متن‌ها را برای کاربران فراهم کرده است. پیش از این اگر نیاز داشتید متن و لینک را با هم در کانال، گروه یا هر جای دیگر استفاده کنید می‌بایست از ربات‌های واسط استفاه می‌کردید و این کار زیبایی متن شما را کم می‌کرد. حالا با این بروزرسانی جدید تلگرام می‌توانید بدون استفاده از واسطه و ابزار جانبی، متن و لینک را با هم استفاده کنید. قرار دادن لینک در تلگرام اندروید ابتدا یک گروه، کانال یا پی‌وی شخصی که می‌خواهید لینک همراه با متن ارسال کنید را باز کنید، متن خود را بنویسید و کلمه‌ای که می‌خواهید لینک شود را انتخاب کنید. متن را بنویسید سپس آن را هایلایت کنید و گزینه Create link را انتخاب کنید در پنجره باز شده می‌بایست آدرس اینترنتی مد نظرتان را تایپ کنید و سپس اکی کنید. حالا خواهید دید که متن شما همراه با لینک شده است و می‌توانید به راحتی استفاده کنید. قرار دادن لینک در تلگرام دسکتاپ در ابتدا این ویژگی برای تلگرام کامپیوتر یا همان تلگرام دسکتاپ عرضه شد، این روش نیز شبیه به اندروید است و در ابتدا باید جایی که می‌خواهید متن همراه با لینک را ارسال شود را باز کنید، سپس متن را بنویسید و کلمه‌ای که می‌خواهید آدرس اینترنتی با آن ادغام شود را انتخاب کنید و از روی کیبرد کلید ترکیبی CTRL + K بفشارید. یک باکس جدید باز خواهد شد که شامل فیلدهای Text و URL است، فیلد Text که همان متن انتخابی شما است و فیلد URL را باید با آدرسی که می‌خواهید کلمه به آن لینک شود پر کنید. پس از انجام این کار ها می‌بایست روی دکمه Create کلیک کنید و متن را ارسال کنید. در صورتی که به هر دلیلی نمی‌توانید از کلید ترکیبی CTRL + K استفاده کنید می‌توانید متنی که می‌خواهید لینک شود را انتخاب کنید سپس راست کلیک کنید و از منوی Formatting گزینه Create Link را انتخاب کنید. در صورتی که در هر یک از بخش‌ها مشکلی داشتید می‌توانید از طریق قسمت نظرات همین مطلب با ما در میان بگذارید.
 21. Mostafa

  مای کد پخش موزیک

  الان پست شما مشکلی نداره!!!
 22. Mostafa

  مای کد پخش موزیک

  من مای کد مای بی بی را در نسخه لوکال خودم تست کردم، در سایت شما دسترسی ندارم ، دسترسی ارسال کنید تا بررسی کنم
 23. Mostafa

  مای کد پخش موزیک

  کدام افزونه ، ببخشید حضور ذهن ندارم؟
 24. Mostafa

  مای کد پخش موزیک

  مای کد تعریف شده درسته؟ چون من مای کدی که دادم را با لینک نمونه شما تست کردم ، مشکلی نداره
 25. Mostafa

  مای کد پخش موزیک

  لینک مطلب نمونه را بفرستید ، فکر کنم مشکل از عبارت منظم ، ببخشید مطلب قبلی اشتباه بود حذفش کردم.
×
×
 • اضافه کردن...