تبدیل Subdirectories در آدرس ها به Query String در با استفاده از htaccess

برای اینکار طبق مثال زیر عمل نمایید :

 

برای مثال می خواهید آدرس زیر که در مرورگر وارد شد

 

https://mypgr.ir/index.php/teachers/a/

 

آدرس زیر خوانده میشود

https://mypgr.ir/index.php?search=teachers&sort=a

کد بشکل زیر خواهد شد :

RewriteEngine on
RewriteRule ^index/([^/]+)/([^/]+).php /page.php?search=$1&sort=$2 [NC]

 

ادامه مطلب…