آرایه دو بعدی در زبان C

آرایه دو بعدی می تواند به صورت آرایه ای از آرایه ها تعریف شود. آرایه ۲D به عنوان ماتریس سازماندهی شده است که می تواند به صورت مجموعه ای از ردیف ها و ستون ها نمایان شود. با این حال، آرایه های ۲D ایجاد شده برای پیاده سازی یک پایگاه داده رابطه ای به طور دقیق ساختار داده. این امر سهولت نگهداری بخش عمده داده ها را در یک زمان آسان می کند که می تواند به هر تعداد کارکردهای مورد نظر منتقل شود.
تعریف آرایه دو بعدی در C
data_type array_name[rows][columns];

به مثال زیر توجه کنید :

int twodimen[4][3];

در اینجا ۴ ردیف و ۳ عدد ستون است.

مقدار دهی به آرایه دوبعدی

int arr[4][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5},{4,5,6}};

مثال :

#include<stdio.h> 
int main(){   
int i=0,j=0;  
int arr[4][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5},{4,5,6}};   
//traversing 2D array  
for(i=0;i<4;i++){  
 for(j=0;j<3;j++){  
  printf("arr[%d] [%d] = %d \n",i,j,arr[i][j]);  
 }//end of j  
}//end of i  
return 0; 
}  

خروجی :

arr[0][0] = 1
arr[0][1] = 2
arr[0][2] = 3
arr[1][0] = 2
arr[1][1] = 3
arr[1][2] = 4
arr[2][0] = 3
arr[2][1] = 4
arr[2][2] = 5
arr[3][0] = 4
arr[3][1] = 5
arr[3][2] = 6

مثال : مرتب سازی و چاپ اطلاعات

#include <stdio.h>  
void main ()  
{  
  int arr[3][3],i,j;   
  for (i=0;i<3;i++)  
  {  
    for (j=0;j<3;j++)  
    {  
      printf("Enter a[%d][%d]: ",i,j);        
      scanf("%d",&arr[i][j]);  
    }  
  }  
  printf("\n printing the elements ....\n");   
  for(i=0;i<3;i++)  
  {  
    printf("\n");  
    for (j=0;j<3;j++)  
    {  
      printf("%d\t",arr[i][j]);  
    }  
  }  
}
خروجی :
Enter a[0][0]: 56  
Enter a[0][1]: 10  
Enter a[0][2]: 30 
Enter a[1][0]: 34 
Enter a[1][1]: 21 
Enter a[1][2]: 34  

Enter a[2][0]: 45
Enter a[2][1]: 56
Enter a[2][2]: 78  

 printing the elements .... 
 
۵۶   ۱۰   ۳۰ 
۳۴   ۲۱   ۳۴ 
۴۵   ۵۶   ۷۸

 آرایه چند بعدی در PHP

آرایه دو بعدی در PHP

آرایه چند بعدی می‌تواند درون خود آرایه داشته باشد یعنی عناصر یک آرایه، خود یک آرایه است. در این راستا ما می‌توانیم آرایه دو بعدی و یا سه بعدی داشته باشیم. مثال زیر یک آرایه دو بعدی در PHP است.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
// A two-dimensional array
$cars = array
  (
  array("Volvo",100,96),
  array("BMW",60,59),
  array("Toyota",110,100)
  );
 
echo $cars[0][0].": Ordered: ".$cars[0][1].". Sold: ".$cars[0][2]."<br>";
echo $cars[1][0].": Ordered: ".$cars[1][1].". Sold: ".$cars[1][2]."<br>";
echo $cars[2][0].": Ordered: ".$cars[2][1].". Sold: ".$cars[2][2]."<br>";
?>
 
</body>

در این مثال درون آرایه، آرایه ای دیگر تعریف شده است. این آرایه جزو آرایه های دو بعدی است. شاید بگویید چرا آرایه دو بعدی است؟ تنها کافی است، آرایه نوشته شده را به صورت یک ماتریس تصور کنید. متوجه می‌شوید که این آرایه را می‌تواند مانند یک ماتریس دو در دو نوشت. خروجی این دستور به صورت زیر است:

Volvo: Ordered: 100. Sold: 96
BMW: Ordered: 60. Sold: 59
Toyota: Ordered: 110. Sold: 100

 

باید توجه داشت که  آرایه چند بعدی می‌تواند تلفیقی از آرایه عددی و آرایه انجمنی است. در این مثال از روش بیان آرایه عددی در بخش دستور echo استفاده شده است. ادامه مطلب…