الگوریتم تبدیل دهدهی به دودویی :
مرحله ۱: عدد را به ۲ تقسیم کنید و باقی مانده را در آرایه ذخیره کنید
مرحله ۲: عدد  را با ۲ تا از طریق (تقسیم)
مرحله ۳: مرحله ۲ را تا عدد بزرگتر از ۰ تکرار کنید
به مثال c برای تبدیل دهدهی به دودویی نگاه کنید :

#include<stdio.h>  
#include<stdlib.h> 
int main(){ 
int a[10],n,i;  
system ("cls"); 
printf("Enter the number to convert: ");  
scanf("%d",&n);  
for(i=0;n>0;i++)  
{  
a[i]=n%2;  
n=n/2;  
}  
printf("\nBinary of Given Number is=");  
for(i=i-1;i>=0;i--)  
{  
printf("%d",a[i]);  
}  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب