کد جاوا اسکریپت انتخاب خودکار Textarea در جاوا اسکریپت

کد جاوا اسکریپت انتخاب خودکار Textarea در جاوا اسکریپت :

<textarea rows="10" cols="50" onclick="this.focus();this.select()" readonly="readonly">
   متن دلخواه
</textarea>

 

ادامه مطلب…افزودن خاصیت data-useragent به المان HTML در جاوا اسکریپت

برای اضافه کردن این خاصیت در جاوا اسکریپت بشکل زیر می توانید عمل نمایید

var b = document.documentElement;
b.className = b.className.replace('no-js', 'js');
b.setAttribute("data-useragent",  navigator.userAgent);
b.setAttribute("data-platform", navigator.platform );

 

 

پس از اجرا کد بالا المان HTML چیزی شبیه زیر خواهد شد

<html 
	data-useragent="Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)"
	data-platform="Win32">
	...

همچنین در CSS می توانید انتخابگر المان را بشکل زیر می باشد

html[data-useragent*="Chrome/13.0"][data-platform="Win32"] {
  ...
}

 

ادامه مطلب…دانلود دوره آموزشی Udemy Projects In JavaScript & JQuery

ادامه مطلب…