متغیر یک نام مکان حافظه است. که برای ذخیره داده ها استفاده می شود. ارزش آن را می توان تغییر داد، و می توان آن را بارها استفاده کرد.

این یک راه برای نشان دادن مکان حافظه از طریق نماد است تا بتوان آن را به راحتی شناسایی کرد.

اجازه دهید تا نحوی اعلام یک متغیر ببینیم :

type variable_list;

 

مثال اعلام متغیر در زیر آمده است :

int a;  
float b;  
char c;
در اینجا a، b، c متغیرها هستند. نوع int، float، char نوع داده هستند.
ادامه مطلب