تابع ftell در زبان C

تابع ftell  موقعیت فایل فعلی جریان مشخص شده را باز می کند. ما می توانیم از تابع ftell  استفاده کنیم تا حجم کل فایل را پس از حرکت اشاره گر فایل در انتهای فایل به دست آوریم. ما می توانیم از ثابت SEEK_END استفاده کنیم تا اشاره گر فایل را در انتهای فایل حرکت دهیم.

نحوه استفاده :

long int ftell(FILE *stream)

ادامه مطلب…Type Casting در زبان C

Type Casting به شما اجازه می دهد که یک داده را از نوعی به نوع دیگر تبدیل نمایید.

در زبان C ما از اپراتور cast برای typecasting استفاده می کنیم که توسط (type) مشخص شده است.
(type)مقدار;

 

نکته: همیشه توصیه می شود که مقدار پایین تر به مقدار بالاتر برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات تبدیل شود.
مثال مقدار بدون استفاده از Type Casting  :
int f= 9/4; 
printf("f : %d\n", f );
//خروجی: ۲

 

مثال مقدار با استفاده از Type Casting  :
float f=(float) 9/4; 
printf("f : %f\n", f );
//خروجی : ۲.۲۵۰۰۰۰

بیایید مثال ساده ای را برای ارزش int مقدار float بگذاریم.

  #include<stdio.h> 
  int main(){ 
  float f= (float)9/4;  
  printf("f : %f\n", f );  
  return 0; 
  }   

خروجی :


f : 2.250000

 ایجاد نوشته های گرافیکی در C#

برای ایجاد نوشته های گرافیکی با تعیین فرمتهای مختلف برای زیباتر کردن نوشته ها

به عنوان مثال با اجرای کدهایی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد متن زیر را می توانید بسازید

 SolidBrush br1 = new SolidBrush(Color.White);

StringFormat fmt = new StringFormat();

fmt.Alignment = StringAlignment.Center;

fmt.LineAlignment = StringAlignment.Center;

Font font = new Font("Freestyle Script", 24);

Rectangle rc = new Rectangle(0, 0, 400, 200);

LinearGradientBrush br2 = new LinearGradientBrush(rc, Color.Red, Color.DarkRed, 45, true);

Bitmap bmp = new Bitmap(400, 200);

Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);

g.FillRectangle(br2, rc);

g.DrawString("http://mypgr.ir", font, br1, rc, fmt);

bmp.Save("csharpcode.bmp", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);

g.Dispose();

ادامه مطلب…