متغیر یک نام مکان حافظه است. این برای ذخیره داده ها استفاده می شود.  مقدار آن را می توان تغییر داد و می توان آن را بارها استفاده کرد.

این یک راه برای نشان دادن مکان حافظه از طریق نماد است تا بتوان آن را به راحتی شناسایی کرد.

نوع متغیر اساسی موجود در C # می تواند به صورت زیر طبقه بندی شود :

 

نوع متغیرمثال
انواع دهدهیdecimal
انواع بولینTrue or false value, as assigned
انواع انتگرالint, char, byte, short, long
انواع اعشاریfloat and double
انواع NullableNullable data types

نحوه تعریف :

type variable_list;

مثال :

int i, j; 
double d;   
float f;   
char ch;

مثال : با مقداردهی اولیه

int i=2,j=4; //declaring 2 variable of integer type   
float f=40.2;   
char ch='B';

 

قوانین برای تعریف متغیرها

متغیر می تواند حروف، ارقام و حروف الفبا داشته باشد.

یک نام متغیر می تواند فقط با الفبای و حروف الفبا آغاز شود. نمی تواند با رقم شروع شود.

فضای خالی در نام متغیر مجاز نیست.

نام متغیر نباید هیچ کلمه یا کلمه کلیدی رزرو شده باشد، برای مثال کاراکتر، شناور و غیره

 

نمونه نام متغیر مجاز :

int x;   
int _x;   
int k20;

نمونه نام متغیر غیرمجاز :

int 4;   
int x y;   
int double;

 

 

ما می توانیم بدون استفاده از تابع main برنامه c را بنویسیم. برای انجام این کار، ما باید از دستورالعمل preprocessor #define استفاده کنیم.

بیایید یک برنامه ساده را برای چاپ “hello” بدون تابع main ببینیم.

#include<stdio.h>  
 #define start main  
void start() {  
  printf("Hello");  
}

 

ادامه مطلب

تابع ftell  موقعیت فایل فعلی جریان مشخص شده را باز می کند. ما می توانیم از تابع ftell  استفاده کنیم تا حجم کل فایل را پس از حرکت اشاره گر فایل در انتهای فایل به دست آوریم. ما می توانیم از ثابت SEEK_END استفاده کنیم تا اشاره گر فایل را در انتهای فایل حرکت دهیم.

نحوه استفاده :

long int ftell(FILE *stream)

ادامه مطلب

Type Casting به شما اجازه می دهد که یک داده را از نوعی به نوع دیگر تبدیل نمایید.

در زبان C ما از اپراتور cast برای typecasting استفاده می کنیم که توسط (type) مشخص شده است.
(type)مقدار;

 

نکته: همیشه توصیه می شود که مقدار پایین تر به مقدار بالاتر برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات تبدیل شود.
مثال مقدار بدون استفاده از Type Casting  :
int f= 9/4; 
printf("f : %d\n", f );
//خروجی: ۲

 

مثال مقدار با استفاده از Type Casting  :
float f=(float) 9/4; 
printf("f : %f\n", f );
//خروجی : ۲.۲۵۰۰۰۰

بیایید مثال ساده ای را برای ارزش int مقدار float بگذاریم.

  #include<stdio.h> 
  int main(){ 
  float f= (float)9/4;  
  printf("f : %f\n", f );  
  return 0; 
  }   

خروجی :


f : 2.250000

 

برای ایجاد نوشته های گرافیکی با تعیین فرمتهای مختلف برای زیباتر کردن نوشته ها

به عنوان مثال با اجرای کدهایی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد متن زیر را می توانید بسازید

 SolidBrush br1 = new SolidBrush(Color.White);

StringFormat fmt = new StringFormat();

fmt.Alignment = StringAlignment.Center;

fmt.LineAlignment = StringAlignment.Center;

Font font = new Font("Freestyle Script", 24);

Rectangle rc = new Rectangle(0, 0, 400, 200);

LinearGradientBrush br2 = new LinearGradientBrush(rc, Color.Red, Color.DarkRed, 45, true);

Bitmap bmp = new Bitmap(400, 200);

Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);

g.FillRectangle(br2, rc);

g.DrawString("http://mypgr.ir", font, br1, rc, fmt);

bmp.Save("csharpcode.bmp", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);

g.Dispose();

ادامه مطلب