برنامه تشخیص عدد اول در زبان C

عدد اول عددی است که فقط بر خودش و یک بخش پذیر است ، اعدادی مثل ۲،۳،۵،۷ و …..

#include<stdio.h> 
int main(){  
int n,i,m=0,flag=0;  
printf("عدد خود را وارد نمایید:");  
scanf("%d",&n);  
m=n/2;  
for(i=2;i<=m;i++)  
{  
if(n%i==0)  
{  
printf("عدد اول نیست");  
flag=1;  
break;  
}  
}  
if(flag==0)  
printf("عدد اول است");   
return 0; 
 }

 

ادامه مطلب…