برنامه فاکتوریل در زبان C

فاکتوریل هر عدد طبیعی در ریاضیات از حاصل‌ضرب آن عدد در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از آن بدون صفر به دست می‌آید. فاکتوریل عددی مانند n را n!  می‌نویسند و «اِن فاکتوریل» می‌خوانند. همچنین طبق قرارداد، فاکتوریل صفر همیشه برابر با یک است.
مثال :
۵! = ۵*۴*۳*۲*۱ = ۱۲۰

 

کد محاسبه فاکتوریل در زبان C با حلقه :
#include<stdio.h> 
int main()  
{  
 int i,fact=1,number;  
 printf("Enter a number: ");  
 scanf("%d",&number);  
  for(i=1;i<=number;i++){  
   fact=fact*i;  
 }  
 printf("Factorial of %d is: %d",number,fact);  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب…تابع rewind در زبان C

تابع rewind یک اشاره گر به ابتدای فایل ایجاد می کند ، که شما می توانید برای عملیات مختلف بر روی فایل از آن استفاده نمایید.

void rewind(FILE *stream)

مثال :

فرض کنید فایلی با نام file.txt دارای متن file.txt می باشد.

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main(){ 
FILE *fp; 
char c; 
clrscr(); 
fp=fopen("file.txt","r"); 
 
while((c=fgetc(fp))!=EOF){ 
printf("%c",c); 
} 
 
rewind(fp);//moves the file pointer at beginning of the file 
 
while((c=fgetc(fp))!=EOF){ 
printf("%c",c); 
} 
 
fclose(fp);  
getch();  
}

خروجی :

this is a simple textthis is a simple text