تابع fputc برای نوشتن یک کاراکتر تنها در فایل استفاده می شود. یک شخصیت را به یک جریان منتقل می کند.

نحوه استفاده :

int fputc(int c, FILE *stream)

مثال :

#include <stdio.h> 
main(){ 
  FILE *fp; 
  fp = fopen("file1.txt", "w");//opening file 
  fputc('a',fp);//writing single character into file 
  fclose(fp);//closing file 
}

ادامه مطلب

در این ترفند نمونه کد خواندن فایل خط به خط با استفاده از تابع fgets در php  را قرار داده امیدوارم مفید واقع شود.

$handle = fopen("inputfile.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($line = fgets($handle)) !== false) {
    //کدهای پردازش هر خط
  }

  fclose($handle);
} else {
  // کد خطا در صورت نخواندن فایل
}

در صورت داشتن سوال در مورد کد می توانید سوالات خود را در انجمن مطرح نمایید. ادامه مطلب