در این ترفند نمونه کد خواندن فایل خط به خط با استفاده از تابع fgets در php  را قرار داده امیدوارم مفید واقع شود.

$handle = fopen("inputfile.txt", "r");
if ($handle) {
  while (($line = fgets($handle)) !== false) {
    //کدهای پردازش هر خط
  }

  fclose($handle);
} else {
  // کد خطا در صورت نخواندن فایل
}

در صورت داشتن سوال در مورد کد می توانید سوالات خود را در انجمن مطرح نمایید. ادامه مطلب