ما می توانیم بدون استفاده از تابع main برنامه c را بنویسیم. برای انجام این کار، ما باید از دستورالعمل preprocessor #define استفاده کنیم.

بیایید یک برنامه ساده را برای چاپ “hello” بدون تابع main ببینیم.

#include<stdio.h>  
 #define start main  
void start() {  
  printf("Hello");  
}

 

ادامه مطلب

تابع rewind یک اشاره گر به ابتدای فایل ایجاد می کند ، که شما می توانید برای عملیات مختلف بر روی فایل از آن استفاده نمایید.

void rewind(FILE *stream)

مثال :

فرض کنید فایلی با نام file.txt دارای متن file.txt می باشد.

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main(){ 
FILE *fp; 
char c; 
clrscr(); 
fp=fopen("file.txt","r"); 
 
while((c=fgetc(fp))!=EOF){ 
printf("%c",c); 
} 
 
rewind(fp);//moves the file pointer at beginning of the file 
 
while((c=fgetc(fp))!=EOF){ 
printf("%c",c); 
} 
 
fclose(fp);  
getch();  
}

خروجی :

this is a simple textthis is a simple text