توابع printf  و scanf برای ورود و خروجی در زبان C استفاده می شود. هر دو توابع توابع کتابخانه داخلی هستند، در stdio.h تعریف شده (فایل هدر).

تابع printf  :

عملکرد printf برای خروجی استفاده می شود. این تابع محتوا داده شده را به کنسول چاپ می کند.

نحو عملکرد printf در زیر آمده است:

printf("رشته مورد نظر",argument_list);
رشته موردنظر می تواند ٪ d (عدد صحیح)،٪ c (کاراکتر)،٪ s (رشته)،٪ f (شناور) و غیره باشد.

ادامه مطلب