تابع strcmp (first_string، second_string) دو رشته را مقایسه می کند و اگر هر دو رشته برابر باشند ۰ را برمی گرداند.

در اینجا، ما از تابع get استفاده می کنیم که رشته را از کنسول می خواند.

 

#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str1[20],str2[20];  
 printf("Enter 1st string: ");  
 gets(str1);//reads string from console  
 printf("Enter 2nd string: ");  
 gets(str2);  
 if(strcmp(str1,str2)==0)  
   printf("Strings are equal");  
 else  
   printf("Strings are not equal");  
 return 0;  
}

 

 

ادامه مطلب