تابع strcat (first_string، second_string) دو رشته را به هم متصل می کند و نتیجه به first_string بازگشت می شود.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[10]={'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};  
  char ch2[10]={'c', '\0'};  
  strcat(ch,ch2);  
  printf("Value of first string is: %s",ch);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب

تابع strcpy (destination، source) رشته منبع را در مقصد کپی می کند.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[20]={'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't', '\0'};  
  char ch2[20];  
  strcpy(ch2,ch);  
  printf("Value of second string is: %s",ch2);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب