تولید رشته تصادفی از کارکترهای از پیش تعیین شده در PHP

تولید رشته تصادفی از کارکترهای از پیش تعیین شده در PHP :

<?php
$string = "abcdwxyz456789";
for($i=0;$i<25;$i++){
   $pos = rand(0,13);
   $str .= $string{$pos};
}
echo $str;
?>

 

ادامه مطلب…