دانلود سیو بازی فار کرای ۵

دانلود سیو بازی فار کرای ۵

این بسته سیو شامل  ۳۰%, ۵۰%, ۷۰%, ۹۹%, ۱۰۰% انجام شده بازی می باشد.

برای استفاده فایل های قسمت را می خواهید در مسیر زیر کپی نمایید.

C:\Users\user_name\Documents\CPY_SAVES\ CPY\UPLAY\

ادامه مطلب