تابع strcpy (destination، source) رشته منبع را در مقصد کپی می کند.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char ch[20]={'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't', '\0'};  
  char ch2[20];  
  strcpy(ch2,ch);  
  printf("Value of second string is: %s",ch2);  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب