ما می توانیم عدد C را با استفاده از حلقه و اپراتورهای ریاضی معکوس کنیم. در این برنامه، ما شماره را به عنوان ورودی از کاربر دریافت می کنیم و آن شماره را معکوس می کنیم. بیایید مثال ساده ای را برای معکوس کردن یک شماره داده شده ببینیم.
#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int n, reverse=0, rem;  
printf("Enter a number: ");  
 scanf("%d", &n);  
 while(n!=0)  
 {  
   rem=n%10;  
   reverse=reverse*10+rem;  
   n/=10;  
 }  
 printf("Reversed Number: %d",reverse);  
return 0; 
}

 

ادامه مطلب