نمونه کد ارسال ایمیل در PHP

۱) کدهای HTML فرم ارسال پیام :

<form action="" method="post">
  <label for="name">نام و نام خانوادگی:</label>
  <input type="text" name="name" id="name" />

  <label for="Email">ایمیل :</label>
  <input type="text" name="email" id="email" />

  <label for="Message">پیام :</label><br />
  <textarea name="message" rows="20" cols="20" id="message"></textarea>

  <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>

ادامه مطلب…