نمونه کد ارسال ایمیل در PHP

۱) کدهای HTML فرم ارسال پیام :

<form action="" method="post">
  <label for="name">نام و نام خانوادگی:</label>
  <input type="text" name="name" id="name" />

  <label for="Email">ایمیل :</label>
  <input type="text" name="email" id="email" />

  <label for="Message">پیام :</label><br />
  <textarea name="message" rows="20" cols="20" id="message"></textarea>

  <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>

ادامه مطلب…لینک ارسال ایمیل (Mailto) در HTML

تا حالا شده در سایتی بر روی لینکی کلیک نمایید و برنامه پیشفرض ارسال ایمیل سیستم عامل شما باز شود برای ارسال ایمیل؟برای اینکه بتوانید همچنین لینکی را به صفحه وب خود اضافه کنید می توانید اینگونه لینک را بشکل زیر ایجاد نمایید :

<a href="mailto:mr.mostafa.shiraali@gmail.com">ایمیل به من</a>

برای اضافه کردن موضوع ایمیل به لینک می توانید کد خود را بشکل زیر بنویسید :

<a href="mailto:mr.mostafa.shiraali@gmail.com?subject=سفارش برنامه نویسی">تماس با من</a>

برای اضافه کردن CC و BCC به لینک می توانید کد خود را بشکل زیر بنویسید :

<a href="mailto:mr.mostafa.shiraali@gmail.com?cc=someoneelse@theirsite.com, another@thatsite.com, me@mysite.com&bcc=lastperson@theirsite.com&subject=موضوع">تماس با من</a>

ادامه مطلب…