تابع جاوا اسکریپت افزودن Class به المان HTML

تابع جاوا اسکریپت افزودن Class به المان HTML :

function addClass(id,new_class){
    var i,n=0;

    new_class=new_class.split(",");

    for(i=0;i<new_class.length;i++){
        if((" "+document.getElementById(id).className+" ").indexOf(" "+new_class[i]+" ")==-1){
            document.getElementById(id).className+=" "+new_class[i];
            n++;
        }
    }

    return n;
}

 

از تابع بالا بشکل زیر می توانید استفاده نمایید

<div id="changeme" class="big red"></div>
<button onclick="addClass('changeme', 'round')">Add a class</button>

ادامه مطلب…