تابع strlwr (رشته) کاراکترهای رشته را در حروف کوچک باز می کند. بیایید مثال ساده ای از عملکرد strlwr را ببینیم.
#include<stdio.h> 
#include <string.h>  
int main(){  
 char str[20];  
 printf("Enter string: ");  
 gets(str);//reads string from console  
 printf("String is: %s",str);  
 printf("\nLower String is: %s",strlwr(str));  
 return 0;  
}

 

ادامه مطلب