با استفاده از این ابزار شما می توانید رشته های خود را با الگوریتم های مختلف رمزنگاری نمایید.